جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمان ها و نهادها و کارآفرینان

 

 جلسه مشترکی با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان در پژوهشکده روز دوشنبه مورخه 1397/10/17 برگزار گردید. در این جلسه آقای لشگری معاون فرمانداری شهرستان خواستار همکاری و تعامل بیشتر با دانشگاه فردوسی و پژوهشکده زیارت و گردشگری شدند. در انتها مقرر گردید پژوهشکده عناوین پژوهشی مشخصی را به کارگروه مربوطه شهرستان ارائه نماید.

 

kalat1

 

kalat2

جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 

جلسه مشترکی با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان در پژوهشکده روز دوشنبه مورخه 17/10/1397 برگزار گردید. در این جلسه آقای لشگری معاون فرمانداری شهرستان خواستار همکاری و تعامل بیشتر با دانشگاه فردوسی و پژوهشکده زیارت و گردشگری شدند. در انتها مقرر گردید پژوهشکده عناوین پژوهشی مشخصی را به کارگروه مربوطه شهرستان ارائه نماید.

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2