.

«عناوین پرژوه های در دست اجرا»

 

عنوان

کارفرما

راه اندازی دفتر تسهیل گری مشارکت های محلی در محله عامل مرکز شهر مشهد

 

شهرداری منطقه ثامن

 

 

  2