افخمی

سرپرست پژوهشکده: حسین افخمی روحانی 
مرتبه علمی و سازمانی : استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده
رایانامه: 
صفحه شخصی:  http://prof.um.ac.ir/afkhami
نشانی شبکه های اجتماعی: @afkhami_rohani_hossein
نشانی دفتر: پژوهشکده زیارت و گردشگری

 

  2