ارکان و ساختار سازمانی

 

این پژوهشکده در قالب سه گروه پژوهشی به شرح زیر فعالیت می‌کند:

۱- گروه پژوهشی بررسی و تحلیل داده‌های زیارت و گردشگری

۲- گروه پژوهشی سیاستگذاری و تنظیم‌گری زیارت و گردشگری

۳- گروه پژوهشی فناوری‌های زیارت و گردشگری

شکل ۱ : نمودار تشکیلاتی پژوهشکده زیارت و گردشگری

چارت

 

  2