.

«عناوین پروژه های خاتمه یافته»

 

عنوان

کارفرما

ایجاد سامانه اسنادی زیارت و گردشگری

 

استانداری خراسان رضوی

امکان سنجی تحقق پلیس گردشگری با محوریت امنیت و رضایت زائرین

دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی خراسان رضوی

امکان سنجی توسعه گردشگری پارک توریستی تفریحی چشمه های گراب

شهرداری شهر ملک آباد 

 

 

  2