حضور پژوهشگران پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم پیاده روی اربعین 1402

 

بزرگ

 

 تیم پژوهشی پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد با هدف انجام فعالیت پژوهشی و انتشار نتایج آن در مراسم اربعین سال ۱۴۰۲ شرکت کرد. در این فعالیت پژوهشی یک هفته‌ای سعی شد بخشی از ابعاد زیارت متعالی یا اثربخش و همچنین آثار و نتایج حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین را بصورت کمی و کیفی شناسایی گردد.

 

بزرگ 2

 

  2